image/svg+xml
image/svg+xml

Kütüphane Kuralları

KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA KOŞULLARI 
Kullanıcılar, kütüphaneden aşağıdaki koşullarla yararlanırlar.

 • Üniversitenin akademik ve idari personeli kütüphanenin doğal üyeleridir.
 • Öğrencilerin ödünç kitap/materyal alabilmeleri için kütüphaneye üye olmaları şarttır.
 • Üyeler kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda kütüphaneye bilgi vermek zorundadırlar.
 • Üniversitenin personeli ve öğrencileri dışındaki kullanıcılar materyallerden ancak kütüphane içinde yararlanabilirler. Bu kullanıcılar kütüphaneye üye olamazlar ve kütüphaneden ödünç materyal alamazlar.
 • Kütüphane materyalleri izin alınmadan kütüphane dışına çıkarılamaz. İzinsiz olarak kütüphane dışına materyal çıkarmaya teşebbüs eden veya kütüphane materyallerine zarar veren kullanıcılar, haklarında yasal işlem yapılmak üzere Rektörlüğe bildirilir.
 • Herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrılacak olan üye, kütüphaneden ilişik kesmek zorundadır.

KÜTÜPHANEDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 • Kütüphaneye girerken cep telefonu kapatılmalı, içerde kullanılmamalıdır.
 • Kütüphaneye şişelenmiş su dışında içecek ve yiyecek getirilmemelidir.
 • Sessiz olunmalı ve diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Raflardan alınmış kitaplar masalarda bırakılmalı, rafa yerleştirmeye çalışılmamalıdır.
 • Ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane materyali dışarı çıkarılmamalıdır, çıkaranlar hakkında yasal işlem uygulanır.
 • Kütüphane koleksiyonunun güvenliği manyetik kapı kontrol sistemi ve kameralarla sağlanmaktadır.
 • Özel eşyalarınızın kütüphanede kaybolması ya da çalınmasının sorumluluğu kütüphaneye ait değildir.

ÜYE OLMA KOŞULLARI 

 • Kütüphanemize üye olmak için Üniversitemiz öğrencisi olmak zorunludur.
 • Üniversite dışından gelen okuyucular kütüphane kaynaklarını kullanabilir, ancak üye olamazlar.
 • Kütüphaneye üye olacak öğrenciler Öğrenci Kimlik Kartını göstermek zorundadır. Kimlik kartı olmayan veya kaybeden öğrenci, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan alacağı "Öğrenci Belgesi" ile üye olabilir.
 • Üyeler kütüphane kurallarına uymayı kabul ederler.

ÖDÜNÇ VERMEDE UYGULANACAK KURALLAR 

 • Personel ve öğrencilerimizin kütüphaneden ödünç kitap alabilmeleri için Kütüphaneye üye olmaları ve sözleşme metnini onaylamaları gerekmektedir.
 • Ödünç kitap/materyal alma işlemi sırasında personel kimlik kartı veya öğrenci kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.
 • Başkasına ait kimlik ve/veya üye kimlik kartı ile ödünç verme işlemi yapılamaz.
 • Akademik personel ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 30 gün süre ile en çok 7(Yedi) kitap; idari personel ile ön lisans ve lisans öğrencilerine 15 gün süre ile en çok 3(üç) kitap ödünç verilebilir.
 • Ödünç verilen kitabı süresi içerisinde iade etmeyen kullanıcılar bu kitabı iade etmeden ve gecikme bedelini ödemeden yeni kitap ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz. Kitabı iade eden ve gecikme bedelini ödeyen kullanıcı, yeniden ödünç kitap alabilir ve süre uzatma işlemi yapabilir.
 • Ödünç verilen kitapların süresi, diğer kullanıcılar tarafından talep edilmemesi halinde akademik personel ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 30 gün süre ile 1(bir) defa; idari personel ile önlisans ve lisans öğrencileri için herbiri 15'er gün olmak üzere iki defa uzatılabilir.
 • Kullanıcılara ödünç olarak verilen kitaplar rezerve ettirilebilir. Rezerve edilen kitap duyurudan itibaren 3(üç) gün içinde ödünç alınmazsa rezerve işlemi iptal edilir.
 • Üniversiteler arası işbirliğinin gereği olarak merkez ve birim kütüphaneleri diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yararlanmalarına açıktır. Ancak ödünç kitap/materyal verme işlemi kendi üniversitelerinin kütüphanesi aracılığı ile yapılır.

GÜNÜNDE İADE EDİLMEYEN KİTAP VE DİĞER MATERYAL 

 • Ödünç aldığı kitabı zamanında iade etmeyen kullanıcıdan günlük gecikme bedeli alınır. 
 • Ödünç aldığı kitabı süresi içerisinde iade etmeyen kullanıcılar bu kitabı iade etmeden ve gecikme bedelini ödemeden yeni kitap ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.

ÖDÜNÇ VERİLMEYECEK MATERYALLER 
Aşağıda belirtilen materyaller ödünç verilmez.

 • Ansiklopedi, sözlük, atlas,
 • Süreli yayınlar,
 • Basılı olmayan tezler,
 • Yazma ve basma nadir eserler,
 • Harita ve slaytlar,
 • Birimlerce tespit edilen sayıları tükenmiş veya ayrılmış eserler,
 • Müzik notaları,
 • Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.,
 • Kütüphane dışına çıkarılmasında Daire Başkanlığı'nca sakınca görülen diğer materyaller.
 • Okuyucular bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.

ÖDÜNÇ ALINAN KİTABIN/MATERYALİN YIPRATILMASI VEYA KAYBI 
Ödünç verilen kitabın/materyalin zayi olması (kaybedilmesi, kullanılamayacak derecede yıpratılması vb.) halinde aşağıdaki kurallar uygulanır.

 • Zayi olan kitap/materyal, niteliği aynı olmak kaydıyla zayi eden üyeye piyasadan temin ettirilir. Ayrıca varsa tahakkuk eden gecikme bedeli de üyeden alınır. Piyasa fiyatı belirlenemeyen veya temin edilemeyen materyalin bedeli Kütüphane Değer Takdir Komisyonu tarafından belirlenir.
 • Zayi ettiği kitabı/materyali (a) bendinde belirtilen şekilde temin ya da materyalin bedelini tazmin etmeyen üyeye ödünç kitap/materyal verilmez.

KÜTÜPHANEDEN İLİŞİK KESME 

 • Akademik ve idari personel ile öğrenciler Üniversiteden ayrılmadan önce kütüphane ile ilişiklerini kesmek zorundadırlar.
 • Öğrenciler, kayıtlarını sildirmeleri veya mezun olmaları halinde kütüphaneden ilişiklerini kesmek zorundadırlar.
 • Üniversiteden emeklilik, nakil, istifa vb. nedenlerle sürekli olarak ya da görevlendirme, askerlik vb. sebeplerle geçici olarak ayrılan akademik ve idari personel kütüphaneden ilişiklerini kesmek zorundadırlar.
 • Bu işlemler Başkanlığın koordinatörlüğünde, Personel Dairesi Başkanlığı, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve birimlerin işbirliği ile yürütülür. 

BAĞIŞ KABUL KOŞULLARI 

 • Başkanlık; her türlü materyal ile ihtiyaç duyulan diğer araç-gerecin bağış olarak kabul edilmesinde aşağıdaki hususları göz önünde bulundurur.
 • Bağış olarak kabul edilecek materyal, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, Üniversitede verilen eğitime uygun ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.
 • Materyal, içerik açısından insanları yönlendirici siyasi vb. propaganda içermemelidir.
 • Kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan süreli yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilmez.
 • İlk ve orta öğretim ders kitapları, teksir, ders notları vb. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilmez.
 • Kullanılamayacak derecede yıpranmış, cildi parçalanmış, sayfaları yırtık, eksik olan kitap, süreli yayın vb. materyaller bağış olarak kabul edilmez.
 • Bağış olarak kabul edilen yazma ve nadir eserler kendi bölümünde muhafaza edilir.
 • Başkanlık yapılan bağışı, koleksiyonuna ekleyip eklememeye ve bağış konusu materyali kütüphane içinde nereye ve nasıl yerleştireceğine serbestçe karar verir.
 • Kütüphane koleksiyonu için uygun olan materyaller, demirbaş numarası verilerek koleksiyona eklenir.
 • Başkanlık, uygun gördüğü takdirde bağış olarak kabul ettiği materyalleri iade etme veya başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir.
 • Bağış yapan kişiler, sonradan, yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.
 • Bağış yapanın adı kitap üzerine standart bir şekilde yazılır.